CE märkta växthus

Det är endast för byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard som prestandadeklaration och CE-märkning är obligatorisk. Andra byggprodukter och växthus går att CE-märka på frivillig väg. 

Med CE-märkta produkter följer en prestandadeklarationen med information om produktens prestanda för väsentliga egenskaper till exempel bärförmåga och brandmotstånd. Där står också vad produkten är tänkt att användas till, vem som tillverkat den och vilket anmält organ (till exempel ett produktcertifieringsorgan), som gjort bedömningen.

Exempel på byggprodukter som ska vara CE-märkta är fönster, trägolv, spik, brandvarnare och olika isoleringsprodukter. Exempel på produkter som inte omfattas av krav på CE-märkningen är vattenkranar, trätrappor växthus och lister. Vissa produkter räknas inte som byggprodukter och omfattas inte av krav på CE-märkning exempelvis garde­ rober och köksinredning.

CE-märkningen är inte ett typgodkännande av produkten. Det är byggherren som ansvarar för att lämpliga byggprodukter används så att man uppfyller kraven i de svenska byggreglerna.

Det var från den 1 juli 2013 som kravet på CE-märkning för byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard enligt EU:s byggproduktförordning infördes.

Växthusen som säljs på glashusen.se har vanligtvis ingen CE-märkning då det inte krävs och en frivillig CE-märkning skulle innebära extra kostnader som i slutändan skulle medföra högre priser på produkterna.

Dock ställer vi höga krav på alla växthus som säljs på glashusen.se med avseende på bärförmåga, hållbarhet och livslängd. Vid en jämförelse med CE-märkta växthus gjordes bedömningen att de flesta växthus som säljs på glashusen.se når upp till de kvalitetskrav som ställs på de CE-märkta växthusen.