Förankring av Solid lusthus, Deluxe och Royale växthus, väggväxthus och lusthus i betongplatta, stenplattor eller trädäck

Förankring i betongplatta
Borra först ett 12 mm hål med en metallborr i varje hörn av sockeln. Detta fäste är dolt eftersom skruvarna kommer att sitta inuti hörnstolparna. Använd expansionsbultar med en diameter på 10 mm och en minsta längd på 160 mm.

Har du endast en sidogångsdörr/dörrar kan du nu borra 10 mm hål i sockelns nedre ytterkant, max 70 cm mellan hålen. se till att dessa hål borras så långt ut mot basens ytterkant som möjligt, så att du får plats att skruva på expansionsbulten utan att skrapa upp basen.
Använd expansionsbultar med en diameter på 8 mm och en minsta längd på 110 mm.

Har du Royale växthus, lusthus eller väggväxthus och skjutdörrar kan du även borra 10 mm hål i sockelns nedre ytterkant, max 70 cm mellan hålen, på alla väggar som saknar skjutdörr . Använd expansionsbultar med en diameter på 8 mm och en minsta längd på 110 mm.

På skjutdörrsväggen borras endast 12 mm hål på sockelns överkant där dörrstolparna kommer, på detta fäste ska du använda 10 mm diameter expansionsbultar och minimum 160 mm längd. Skruvarna placeras mot dörröppningen så att de hamnar innanför dörrstolparna.

Efter att hålen borrats i sockeln med metallborr placeras sockeln på underlaget. För fyrkantigt växthus, ta 2 diagonalmått från hörn till hörn och kongtrollera att de är lika långa för att försäkra dig om att sockeln har 90 graders vinkel i alla hörn. Kom ihåg att det faktiska millimeter-talet inte spelar så stor roll, bara det är samma diagonala längd från hörn till hörn. Det fungerar bra att mäta diagonalmålet med ett snöre istället för ett måttband. På sexkantiga lusthus måste du ta 3 diagonalmått från hörn till hörn som alla måste vara lika för att hörnvinklarna ska bli korrekta.

Markera sedan hålen på underlaget med en spritpenna eller penna. Lyft av sockeln och borra hål i betongplattan med slagborr. Sätt tillbaka basen på plats och fäst den med expansionsbultar. Var noga med att inte dra åt skruvarna för hårt så att basen deformeras.

Montera växthus på stenplattor
Följ samma procedur som för montering på betongplatta. Det du också behöver tänka på är du bör förankra sockeln så centralt i stenplattorna som möjligt. Om ytan är kullersten eller betongplattor bör det finnas minst 1 meter sten utanför växthuset och den yttre stenraden ska fixeras i murbruk för att hindra stenarna från att glida isär.


Om underlaget är skifferplattor bör de vara stora och tunga, annars bör förankringsplattorna muras fast i marken.
Om du korrigerar fallet i marken genom att höja sockeln måste du öka längden på expansionsbultarna därefter.
Om det blir ett fall i underlaget kan detta åtgärdas genom att placera växthuset på “pålar” av metall innan det skruvas fast i underlaget. Tänk på samma skruvavstånd som på vanlig betongplatta. Planera sockeln och mät hur långa metallprofilerna måste vara. Du kan använda runda rör, vinklar eller annan metall, så länge den är gjord av aluminium. Har du automatiska lucköppnare i växthuset kan du skära upp stavarna på de manuella öppnarna som medföljer. De är perfekta för detta ändamål, som visas på bilden nedan.

Fyll sedan med relativt torr (något blötare än fuktig) B20 betongbruk under sockeln. Foga med händerna så att bruket fyller hela hålrummet under sockeln, (använd gummihandskar, betong är frätande) innan du använder kniv eller spatel och skär bort överflödigt bruk så att du får en fin kant under sockeln. Låt detta torka i minst 24 timmar, gärna 48 timmar, då har du en stark och fin grund för växthuset.

Förankring i trädäck
Placera sockeln på underlaget där du vill att växthuset ska stå. I fyrkantiga växthus, ta 2 diagonalmått från hörn till hörn och kontrollera att de är lika långa för att försäkra dig om att sockeln har 90 graders vinkel i alla hörn. Kom ihåg att exakta millimetermåttet inte spelar så stor roll, bara det är samma diagonala längd från hörn till hörn. Det fungerar bra att mäta diagonalmålet med ett snöre istället för ett måttband. På sexkantiga lusthus måste du ta 3 diagonalmått från respektive hörn som alla måste vara lika för att hörnvinkeln ska bli korrekt.

Borra först ett 9 mm hål med en metallborr i varje hörn av sockeln. Detta fäste är dolt eftersom skruvarna kommer att sitta inuti hörnstolparna. Använd 6 eller 8 mm diameter på skruvarna och en minsta längd på 150 mm. Om du fäster i regeln med denna skruv bör den vara minst 180 mm lång. Använd gärna en metallbricka på skruven för att fördela belastningen.

Har du bara en sidogångjärnsdörr/dörrar kan du nu markera hålens placering i ytterkanten av sockeln med en penna eller spritpenna hela vägen runt växthuset. Sockeln ska skruvas fast i reglen, inte bara i terrassbrädorna, så placera hålen så att de träffar reglen, helst högst 60 cm mellan skruvarna.

Sedan kan du borra 9 mm hål med en metallborr på sockelns nedre ytterkant, där du markerat hålen. Se till att du inte borrar i träet, annars tappar du skruvfästet. Se även till att dessa hål borras så långt ut mot underlagets ytterkant som möjligt, så att du får plats att dra åt skruvarna utan att skrapa upp underlaget. På detta fäste måste du använda 6 eller 8 mm diameter på träskruvarna och en minsta längd på 150 mm. Använd gärna en metallbricka på skruven för att fördela belastningen.

Om du har ett Royale-växthus, lusthus eller väggväxthus med skjutdörrar ska du markera placeringen av hålen på sockelns ytterkant med penna eller spritpenna, endast på alla väggar som saknar skjutdörr. Sockeln ska skruvas fast i regeln, inte bara i terrassborden, så placera hålen så att de träffar regeln, helst högst 60 cm mellan skruvarna. Använd skruvar med en diameter på 6 eller 8 mm och en längd på minst 150 mm. Använd gärna en metallbricka på skruven för att fördela belastningen.

På skjutdörrsväggen borra endast 9 mm hål i sockelns överkant där dörrstolparna kommer, på detta fäste ska du använda 6 eller 8 mm diameter på skruven och minst 150 mm längd. Använd gärna en metallskiva för att fördela belastningen. Skruvarna placeras mot dörröppningen så att de hamnar innanför dörrstolparna
Kontrollera diagonalmåtten igen och fäst basen med träskruvar. Vid infästning i sockelns överkant i hörn och i dörrstolpar ska du ha en skruv som är minst 150 mm lång, minst 180 mm om du skruvar i regeln. Använd gärna en metallbricka på skruven för att fördela krafterna. Tänk på att använda träskruvar av bra kvalitet.